Pierwsza marka dla miłośników dzikich zwierząt, która realnie wspiera gatunki zagrożone.
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FAVNA.EU

     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez GOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego FAVNA.EU (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) i określa zasady oraz warunki świadczenia przez "GOFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 
§ 1 Definicje
1.    Dni robocze –jako dni robocze rozumie się, dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    Dostawa - czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  a)  firmę kurierską;
  b)  InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
3.    Hasło - oznacza ciąg znaków składający się z liter, cyfr lub innych wybranych przez Klienta symboli, który służy do ochrony i umożliwienia bezpiecznego dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
4.    Klient - oznacza podmiot, z którym może być zawarta Umowa sprzedaży lub na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
5.    Konsument – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny."
6.    Konto Klienta – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą  (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
7.    Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8.    Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobą fizyczną, która zawiera Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a jednocześnie nie posiada ona dla niej zawodowego charakteru wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
9.    Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
10.  Rejestracja – oznacza czynność faktyczną wymaganą dla pełnego korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. Dokonywana jest zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie."
11.    Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
12.    Sprzedawca – oznacza GOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, NIP: 5252817536, REGON: 385712914, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000832095, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych; e-mail: shop@favna.eu, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13.    Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie favna.eu.
14.    Towar – oznacza produkt który może być przedmiotem Umowy sprzedaży, przedstawiony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
Informacja o stanie każdego Towaru oferowanego przez Sprzedawcę jest podana na Stronie Internetowej Sklepu i oznaczona jako nowy, używany lub pochodzący z ekspozycji. Jeśli Towar jest używany lub pochodzi z ekspozycji, Sprzedawca zawsze informuje Klienta o widocznych śladach użytkowania.
15.  Trwałość – oznacza zdolność Towaru do zachowania jego funkcji oraz właściwości w toku zwykłego korzystania.
16.  Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie, które umożliwiają Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, tak, aby umożliwiać w przyszłości dostęp do informacji przez czas odpowiedni do celów, na jakie zostały zapisane, a także umożliwiające odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie."
17.    Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1.    Do Sprzedawcy należą wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa majątkowe autorskie oraz prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej oraz Strony Internetowej Sklepu. Wzorce, formularze oraz logotypy zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu również należą do Sprzedawcy, z wyjątkiem logotypów i zdjęć wykorzystywanych jedynie w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim. Korzystanie z tych praw jest możliwe tylko w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a także wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
2.     Sprzedawca zadba o to, by Sklep Internetowy był dostępny dla użytkowników Internetu przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń i typów połączeń. Aby korzystać ze Strony Internetowej Sklepu, wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptująca pliki "cookies", a także łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu została zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3.    Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie poprawnego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach ani oprogramowaniu Klienta. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednakże Sprzedawca informuje, że taka decyzja może skutkować utrudnieniami lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4.     Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Klient musi mieć aktywne konto poczty elektronicznej.
5.     Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym ani wykorzystywać Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6.    Sprzedawca oświadcza, iż w związku z publicznym charakterem sieci Internet oraz korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego też, Klienci powinni zastosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności należy stosować programy antywirusowe oraz ochronę tożsamości podczas korzystania z sieci Internet. Należy pamiętać, że Sprzedawca nigdy nie prosi Klienta o udostępnienie Hasła w jakiejkolwiek formie.
7.    Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działań naruszających interesy Sprzedawcy, takich jak działalność reklamowa innego przedsiębiorcy lub produktu, zamieszczanie treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy lub treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Rejestracja
1.    W celu utworzenia Konta Klienta, należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2.    Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.    Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, a następnie          przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala swoje indywidualne Hasło.
4.    Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient może zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5.    W trakcie Rejestracji Klient ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca jasno określa cel zbierania danych osobowych Klienta oraz informuje o odbiorcach tych danych, którzy są znani lub przewidywani przez Sprzedawcę.
6.    Zawarcie umowy o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta drogą elektroniczną nie jest uzależnione od wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Klient może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, składając stosowne oświadczenie w tym zakresie do Sprzedawcy. Oświadczenie takie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny dogodny dla Klienta sposób.
7.    Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, który podał w wypełnionym formularzu rejestracyjnym. Po tym potwierdzeniu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta oraz dokonywania zmian swoich danych wprowadzonych podczas Rejestracji.
 
§ 4 Zamówienia
1.    Zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter zaproszenia do składania ofert na zawarcie Umowy sprzedaży przez Klientów.
2.    W Sklepie Internetowym Klient ma możliwość składania zamówień poprzez Stronę Internetową przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
3.     Klient wybierając po wybraniu produktów którymi jest zainteresowany, może składać zamówienie przez Stronę Internetową Sklepu, dodając wybrane produkty do koszyka za pomocą przycisku "DO KOSZYKA". Następnie, Klient wypełnia formularz zamówienia wraz z informacją o preferowanej formie dostawy i płatności, a po zatwierdzeniu zamówienia przez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", otrzymuje informację o całkowitym koszcie zamówienia wraz z kosztami dostawy i dodatkowymi opłatami związanymi z Umową sprzedaży.
4.    Złożenie zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty na zawarcie Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
6.    Następnie, po zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. W momencie otrzymania tej informacji przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia Klientowi jej warunków na Trwałym nośniku, którym może być adres poczty elektronicznej Klienta lub adres wskazany podczas Rejestracji lub składania zamówienia, w formie pisemnej.
8.    Podatnicy, którzy dokonują płatności za nabyte Towary udokumentowane fakturą, a których kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, zgodnie z Załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), są zobowiązani do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli ma to zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie
Zgodnie z przepisami, faktura wystawiona przez Sprzedawcę powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.
 
§ 5 Płatności
1.    Na stronie internetowej sklepu przedstawione są ceny brutto, nie zawierają one kosztów dostawy i innych opłat związanych z umową sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o tych kosztach przy wyborze sposobu dostawy i składania zamówienia.
2.    Klient ma możliwość wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   a) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro), przelewem bankowym lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Tpay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Tpay o dokonaniu płatności przez Klienta);
    b) W przypadku dokonania płatności za pobraniem, Klient będzie mógł uiścić należność bezpośrednio u Dostawcy podczas dostawy towaru. W takiej sytuacji, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedawcy.
3.    Jeśli Klient wybrał formę przedpłaty, powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 72 godzin od zawarcia umowy sprzedaży.
4.    W przypadku braku dokonania płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, określonym w Regulaminie, Sprzedawca udziela Klientowi dodatkowego terminu na uregulowanie należności i informuje o nim na trwałym nośniku. W informacji o drugim terminie na dokonanie płatności zawarta jest informacja o tym, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Sprzedawca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. W sytuacji, gdy drugi termin na uregulowanie należności również zostanie przekroczony, Sprzedawca wyśle na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
1.    Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski
2.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3.    Na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca udostępnia informacje dotyczące liczby dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
4.    Zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu, termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu jest liczony w dniach roboczych.
5.    Towary zamówione przez Klienta są dostarczane na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy. 
Jeśli Klient wybierze InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcę, to adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia.
6.    Po nadaniu przesyłki , Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą wysyłkę Towaru.
7.    Klient ma obowiązek dokładnie zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeśli Klient stwierdzi jakiekolwiek ubytki lub uszkodzenia przesyłki, powinien żądać od pracownika Dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.
8.    Sprzedawca przesyła Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej w formacie PDF na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Do otwarcia pliku Klient musi mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, które umożliwi otwarcie pliku PDF.
        W celu otrzymania faktury VAT, Klient powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik).      Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje przez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy
9.    Jeśli Klient nie będzie obecny pod wskazanym adresem Dostawy w momencie przekazania przesyłki przez Dostawcę, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu telefonicznego lub pozostawi awizo z informacją o miejscu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotu zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia ponownie terminu i kosztu Dostawy, używając drogi elektronicznej lub telefonicznie
 
§ 7 Rękojmia dla Przedsiębiorców
1.    Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy, jeśli Towar posiada jakąkolwiek wadę.
2.    Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
   a) Przedsiębiorca ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli Sprzedawca nie dokona wymiany lub naprawy wadliwego Towaru niezwłocznie i bez zbędnych opóźnień.
        
Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany lub naprawy wadliwego Towaru, lub jeśli nie spełnił obowiązku wymiany lub usunięcia wady. Przedsiębiorca ma prawo żądać od Sprzedawcy wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, z wyjątkiem przypadków, gdy wybrany przez Przedsiębiorcę sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową jest niemożliwy lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z proponowanym przez Sprzedawcę sposobem. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość wolnego od wad Towaru, rodzaj i znaczenie wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  b) Przedsiębiorca ma prawo żądać od Sprzedawcy wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie, bez narzucania nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Jeśli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu do innego sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową, Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy. Jednakże, to Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany wadliwego Towaru.
3.    Koszt dostarczenia rzeczy wadliwej do Sprzedawcy ponosi Przedsiębiorca, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy, aby ten miał możliwość przeprowadzenia naprawy lub wymiany.
4.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, ale termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W wskazanym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. W przypadku, gdy Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
5.    W przypadku Towaru, oznaczonego przez Sprzedawcę jako używany, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie zgłoszona  przed upływem jednego roku od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
6.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
7.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, przedstawi swój stosunek do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
8.    Przedsiębiorca ma możliwość zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres support@favna.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca powinien przedstawić opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji.
 
§ 8 Gwarancja
 1.    Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
 2.    W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji każdorazowo jest prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 
§ 9 Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
1.    Towar uznaje się zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    a)    opis, ilość, jakość, rodzaj, kompletność i funkcjonalność, ponadto w przypadku towarów z elementami cyfrowymi –kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    b)    przydatność do celu, do którego jest on potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, zawiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2.    Aby Towar został uznany za zgodny z umową, powinien:
   a)    nadawać się do celów, do których zwyczajowo używa się Towaru tego typu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, normy techniczne oraz dobre praktyki;
   b)    występować w takiej ilości oraz posiadać takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność oraz kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może oczekiwać, mając na uwadze charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby występujące w ich imieniu, między innymi w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
       a.    nie posiadał wiedzy o danym publicznym zapewnieniu i dokonując rozsądnego osądu, nie mógł o nim wiedzieć;
       b.    Publiczne zapewnienie zostało sprostowane przed zawarciem umowy, z zachowaniem warunków oraz formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalnej formie;
       c.    publiczne zapewnienie nie wywarło wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta odnośnie zawarciu umowy.
   c)    być dostarczony wraz z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
   d)    być identycznej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca przedstawił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §9 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w momencie zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że dana konkretna cecha Towaru różni się od wymogów zgodności z umową określonych w §9 ust. 2, oraz zdecydowanie i odrębnie zaakceptował brak tej konkretnej cechy Towaru.
4.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z nieodpowiedniego zamontowania Towaru, w przypadku gdy:
    a)    zostało ono wykonane przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
    b)    nieodpowiednie zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5.    Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, podany przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Uznaje się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić z charakterystyką Towaru.
6.    Sprzedawca nie może powoływać się na upłynięcie terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §9 ust. 5, jeżeli brak ten celowo zataił.
7.    W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
8.    Sprzedawca ma możliwość dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, gdy doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. W przypadku gdy naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, ma prawo odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9.    Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszystkie okoliczności, w szczególności znaczenie niezgodności Towaru z umową, wartość zgodnego z umową Towaru oraz nadmierny dyskomfort dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wynikający z modyfikacji sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
10.    Sprzedawca przeprowadza naprawę lub wymianę w rozsądnym terminie od momentu otrzymania informacji od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o niezgodności z umową, i bez nadmiernych utrudnień dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, biorąc pod uwagę cechy produktu oraz cel, dla którego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta dokonał zakupu. Koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty transportu, robocizny i materiałów, pokrywa Sprzedawca.
11.    Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta przekazuje Sprzedawcy produkt wymagający naprawy lub wymiany. Sprzedawca odbiera produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na swój koszt
12.    Jeśli po zamontowaniu Towaru ujawni się jego niezgodność z umową, Sprzedawca jest zobligowany do demontażu towaru oraz ponownego montażu po dokonaniu naprawy lub wymiany, lub też może zlecić wykonanie tych czynności na własny koszt.
13.    Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za standardowe użytkowanie Towaru, który został wymieniony.
14.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
    a)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 8 powyżej;
    b)    Sprzedawca nie zrealizował zobowiązań dotyczących doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 10 do §9 ust. 12 powyżej;
    c)    Brak zgodności Towaru z umową nadal występuje, mimo prób Sprzedawcy w celu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
    d)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że występuje zasadność obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §9 ust. 7 do §9 ust. 12 powyżej;
    e)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową będzie trwało nieproporcjonalnie długo lub będzie związane z nadmiernymi utrudnieniami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
15.    Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
16.    Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne w wyniku skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
17.    Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
18.    W przypadku gdy brak zgodności z umową dotyczy tylko niektórych z Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do pozostałych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
19.    W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na swój koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwotę  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
20.    Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
21.    Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 
§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1.    Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.    Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży zaczyna biec w momencie, gdy Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub inna przez nich wskazana osoba trzecia, odbiera Towar do swojego posiadania.
        Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Favna, ul. Żytnia 4c, 05-270 Marki lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: shop@favna.eu. Oświadczenie kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór został udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Aby zachować termin nalezy wysłać oświadczenia przed jego upływem.
        Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:  Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.    W sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
4.    Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży  przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca ma prawo  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do czasu otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie wcześniej będzie miało miejsce.
6.    W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy standardowy  sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.    Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Aby zachować termin wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8.    W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu.
9.    W przypadku gdy ze względu na swój charakter Towar nie może być wysłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o całościowych kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10.    Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia char cech, charakteru oraz funkcjonowania Towaru.
11.    Sprzedawca wykonuje zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
12.    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie ma zastosowania w odniesieniu do umów, w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, w przypadku gdy opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
§ 11 Usługi nieodpłatne
1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: Newsletter oraz Konto Klienta
2.    Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania i modyfikowania rodzaju, formy, czasu oraz sposobu zapewnienia dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje klientów w sposób odpowiedni dla zmiany regulaminu..
4.    Z usługi Newsletter ma prawo skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, korzystając w tym celu z formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu akceptacji  zapisania się do usługi Newsletter. W momencie aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
5.    Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej odnośnie nowych produktów oraz usług w ofercie Sprzedawcy. Newsletter wysłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy potwierdzili subskrypcję.
6.    Każdy Newsletter wysyłany do Klientów zawiera: dane nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację odnośnie możliwości i sposobu rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7.    Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez usunięcie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika umieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
8.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta możliwa jest po dokonaniu Rejestracji według zasad opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, dającego możliwość Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak również śledzenia stanu realizacji zamówień oraz jego historii zamówień    
9.    Klient, który dokonał Rejestracji ma prawo zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta Sprzedawca ma 14 dni na jego usunięcie od daty złożenia żądania.
10.    Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w sytuacji działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 
§ 12 Ochrona danych osobowych
1.    Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 
§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie oraz bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.    Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3.    Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej który został podany przez Klienta w momencie Rejestracji.
 
§ 14 Postanowienia końcowe
1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku celowego wyrządzenia szkody i w granicach realnie poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnym momencie ze Strony Internetowej Sklepu.
3.    W sytuacji powstania sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4.    Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o prawie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być między innymi rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma ODR – platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. 
6.    Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu